Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας www.chefsyndicate.gr . Παρακαλούνται οι επισκέπτες αλλά και τα μέλη της ιστοσελίδας www.chefsyndicate.gr να διαβάσουν με προσοχή τους παρακάτω όρους.

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα www.chefsyndicate.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση  στην ιστοσελίδα, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.
Η ιστοσελίδα www.chefsyndicate.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Η ιστοσελίδα www.chefsyndicate.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα που απασχολούν τόσο την κουζίνα υπό την ευρεία έννοια όσο και θέματα που αφορούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον επισιτισμό. Για τον λόγο αυτό, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στους επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες :

 1. Ελευθέρα Προσβάσιμες προς όλους τους επισκέπτες
 • Παρουσίαση συνταγών τόσο από την μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη όσο και από την τέχνη του bar
 • Παρουσίαση ιδιοτήτων και γνώσεων που αφορούν τρόφιμα, ποτά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην μαγειρική τέχνη
 • Παρουσίαση θεμάτων που αφορούν γενικές γνώσεις και δεξιότητες για την λειτουργία ενός εστιατορίου
 • Newsletter κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέσω της ειδικής φόρμας
 1. Προσβάσιμες μόνο για εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας
 • Παρουσίαση θεμάτων και γνώσεων που αφορούν την διοίκηση επισιτιστικών τμημάτων
 • Παρουσίαση πληροφοριών και ιδιοτήτων εξειδικευμένων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική εστίαση
 • Σχολιασμός και βαθμολόγηση άρθρων και συνταγών

Η ιστοσελίδα www.chefsyndicate.gr αποτελεί ιδιοκτησία του Μυρτάκη Μιχαήλ Χρήστου. Οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται ότι το σύνολο του περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση, αποτελεί ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Το όνομα χώρου (domain name) www.chefsyndicate.gr  είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων)  διατίθενται στους επισκέπτες του www.chefsyndicate.gr αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, εν όλo ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

Κατ’ εξαίρεση και για λόγους βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, επιτρέπουμε την αποσπασματική αντιγραφή ή  μικρών τμημάτων της Ιστοσελίδας υπό την προϋπόθεση πως θα συνοδεύονται απαραίτητα ως πηγή προέλευσης είτε την ιστοσελίδα www.chefsyndicate.gr  είτε την πηγή προέλευσης η οποία παρατίθεται από την Ιστοσελίδα

O επισκέπτης του www.chefsyndicate.gr  οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.chefsyndicate.gr . Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών του από επισκέπτη ή μέλους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη αυτού. Ο ιδιοκτήτης, διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά επισκέπτη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη για κάθε προκληθείσα ζημία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι χρήστες του www.chefsyndicate.gr  έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην ιστοσελίδα. Ο εκάστοτε λογαριασμός δημιουργείται κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης των στοιχείων που ζητώνται για τη δημιουργία του (email, ονοματεπώνυμο, επιθυμητός κωδικός πρόσβασης). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποστέλλεται στο email που δηλώθηκε από το μέλος email επιβεβαίωσης με σύνδεσμο προς επιβεβαίωση και ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την ορθή και προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, για την τυπική αποσύνδεση του λογαριασμού τους καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους αυτόν. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον διαχειριστή τη ιστοσελίδας (info@chefsyndicate.gr)  για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειάς του. Η ιστοσελίδα και ο ιδιοκτήτης της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από την μη τήρηση των παρόντων όρων από τα μέλη. Διατηρεί δε το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μακρό χρονικό διάστημα.

Για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου, τα εγγεγραμμένα μέλη εκτός των γενικών κανόνων ορθής χρήσης, οφείλουν:

 • Να αποδεχθούν ως γλώσσες επικοινωνίας την Ελληνική ή και την Αγγλική. Χρήση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, διαλέκτου και greeklish δυσχεραίνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών συνεπώς δεν είναι αποδεκτές.
 • Να αποδεχθούν ότι ο ιδιοκτήτης έχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε πράξη διαταραχής των συζητήσεων κυρίως μέσω της αποστολής επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding) καθώς και μηνυμάτων ή θεμάτων που ως στόχο έχουν να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, καυγάδες ή άσχημο κλίμα (Trolling).
 • Να κατανοήσουν πως απαγορεύονται σχόλια και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία έχουν σκοπό την επιβάρυνση του ιστότοπου, την διαφήμιση τρίτων χωρίς προηγούμενη έγγραφη αποδοχή από τον ιδιοκτήτη και σχετικά με παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Να κατανοήσουν και να κάνουν αποδεκτό ότι απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων οιονδήποτε τρίτου χωρίς την άδεια του. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, e-mail, κωδικοί. Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου σχολίου ή μηνύματος και ενδεχομένως την διαγραφή και κίνηση οιασδήποτέ νομικής διαδικασίας εκ μέρους του ιδιοκτήτη κατά του μέλους.

Προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα αντίθετα προς τα χρηστά ήθη και την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ομάδα διαχείρισης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου. Πρακτικά όμως αυτό είναι αδύνατον. Αν παρ’ ελπίδα είστε κάτοχος τέτοιων δικαιωμάτων, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές μέσω email προκειμένου να αποσυρθούν αυτά άμεσα.

Η ομάδα διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να προβούν σε δημόσια σύσταση, διαγραφή σχολίων και διαγραφή μελών τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης και την κείμενη νομοθεσία.

Όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω κατά την εγγραφή σας, υποβάλλοντας αίτηση προκειμένου να γίνετε μέλος του Ιστότοπου συμπληρώνετε σε ειδικές ψηφιακές φόρμες τα ζητούμενα κατά περίσταση προσωπικά στοιχεία τα οποία άλλοτε είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση της ζητούμενης υπηρεσίας, άλλοτε για ταυτοποίησή σας  η οποία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη μεταξύ μας επικοινωνία κι άλλοτε για την ομαλή εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.   

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με την ευθύνη του χρήστη/συνδρομητή. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.chefsyndicate.gr  ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

 • Τα εγγεγραμμένα μέλη διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης κι ενημέρωσης, το δικαίωμα δηλαδή να ζητήσετε και λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει. Τα δεδομένα σας διατηρούνται ασφαλή και επικαιροποιημένα για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.
 • Διατηρούν το δικαίωμα να μας ζητηθεί διόρθωση τυχών ανακριβειών η ανεπαρκών πληροφοριών σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.
 • Τα εγγεγραμμένα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Υπενθυμίζουμε πως στην περίπτωση που ζητήσετε τη διαγραφή σας από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, τα στοιχεία σας θα πάψουν να εμφανίζονται στις βάσεις δεδομένων μας . Εάν αποφασίσετε επανεγγραφή, θα χρειασθεί ν’ ακολουθήσετε την αρχική διαδικασία σαν να πρόκειται για νέα εγγραφή .
 • Ο ιστότοπος και η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον. Με επιφύλαξη δε δηλώνουμε ρητά πως μια τέτοια πράξη γίνεται κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Ελληνικές Αρχές με τον κατά περίπτωση τυπική νόμιμη διαδικασία.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.chefsyndicate.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

Πάγια επιδίωξη του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας www.chefsyndicate.gr είναι η φιλικη και εξωδικαστική επίλυση οιονδήποτε διαφορών προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να έχετε μια ασφαλή πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο. Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο παρουσίας σφαλμάτων, δυσλειτουργιών ή και διακοπών στα περιεχόμενα και το υλικό της ιστοσελίδας ή εμφάνιση επιβλαβούς λογισμικού

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ του www.chefsyndicate.gr και του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας.